Orman Gülü Sarı Orman Gülü
« Geri Dön
HABERLER | HABER DETAYI
Anasayfa » Haberler » ARAÇ SATIŞ İLANI

ARAÇ SATIŞ İLANI

T.C.

KORGAN  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemize ait aşağıdaki listede yer alan 3 adet araç hali hazır mevcut durumuyla ayrı ayrı olarak satışa çıkarılmış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili şartname dahilinde “Açık teklif Usulü” açık artıma suretiyle satışı Korgan Belediyesi Encümenince ihale edilecektir.

1) İhalelerin Tarihi ve Saati: 14.03.2022  Salı günü, saat  10:00’da

2) İhalelerin Yapılacağı Yer: Tepe Mah. Hükümet Sok. No:8 Korgan Belediye Encümen Toplantı Salonu Korgan/ORDU

3) İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi ve devamına göre Açık Teklif Usulü

4) İhale şartnameleri: Korgan  Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü- Tepe Mah. Hükümet Sok. No:8 Korgan/ORDU adresinden temin edilebilir.

Tel: 04526712127

5) Şartname Bedeli: 500,00 -TL.

6) İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması

b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),

c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)

d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)

e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

f) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)

g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

i) Korgan  Belediyesi nezdinde borcu olmadığına dair belge. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)

7) İhaleye katılacak isteklilerin ihale günü olan 14.03.2022  Salı  günü, saat  10:00’a kadar geçici teminat ile idarece istenilen diğer belgeleri bir dosya içinde Korgan  Belediyesi Destek Hizmetleri  Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.

8) Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalarındaki bilgileri alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalelerin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9) Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10) İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

Korgan Belediyesi İnternet Adresi: http://www.korgan.bel.tr

SIRA NO

ARAÇ BİLGİLERİ

MUHAMMEN BEDEL (TL)

G.TEMİNAT

(TL)

1

1986 model 52-02-15-0008 plakalı 84106 motor no/65567 şaşi nolu Komatsu GD655A-5 marka greyder

500.000,00

%3

2

2013 model 52 HK 877  plakalı 4DT39T195C243999 motor nolu/ 8195044279 şasi nolu Tümosan 8085 4wd 12+3 kabin 460-85r30 stage IIIa marka traktör

300.000,00

%3

3

2004 model 52 HM 162 plakalı B160150717059 motor nolu/ NMC180SHTLK200225 şasi nolu BMC180-25-SHT Özel amaçlı itfaiye öncü aracı

250.000,00

%3

4

2009 model 52 K 8072 plakalı C2601050739637 motor, NMC827LDTLK301250 şasi nolu BMC PRO 627 LKT marka Kamyon(Damperli)

750.000,00

%3

 

Paylaş