Orman Gülü Sarı Orman Gülü
« Geri Dön
HABERLER | HABER DETAYI
Anasayfa » Haberler » araç satış ilanı

araç satış ilanı

T.C.

KORGAN  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediyemize ait aşağıdaki listede yer alan 2 adet araç hali hazır mevcut durumuyla ayrı ayrı olarak satışa çıkarılmış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili şartname dahilinde “Açık teklif Usulü” açık artıma suretiyle satışı Korgan Belediyesi Encümenince ihale edilecektir.

1) İhalelerin Tarihi ve Saati: 07.12.2021 Salı  günü, saat  10:00’da

2) İhalelerin Yapılacağı Yer: Tepe Mah. Hükümet Sok. No:8 Korgan Belediye Encümen Toplantı Salonu Korgan/ORDU

3) İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi ve devamına göre Açık Teklif Usulü

4) İhale şartnameleri: Korgan  Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü- Tepe Mah. Hükümet Sok. No:8 Korgan/ORDU adresinden temin edilebilir.

Tel: 04526712127

5) Şartname Bedeli: 300,00 -TL.

6) İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması

b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),

c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)

d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)

e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

f) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)

g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

i) Korgan  Belediyesi nezdinde borcu olmadığına dair belge. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)

7) İhaleye katılacak isteklilerin ihale günü olan 07.12.2021 Salı  günü, saat  10:00’a kadar geçici teminat ile idarece istenilen diğer belgeleri bir dosya içinde Korgan  Belediyesi Destek Hizmetleri  Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.

8) Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalarındaki bilgileri alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalelerin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9) Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10) İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

Korgan Belediyesi İnternet Adresi: http://www.korgan.bel.tr

 

 

SIRA NO

ARAÇ ADI

MODEL

MOTOR NO/ŞASE NO

PLAKA

MUHAMMEN BEDEL (TL)

G.TEMİNAT

(TL)

1

Kamyon(Damperli )

Mercedes-Benz Axor 2529 K6X2 3600

2012

90291500929250/NMB37532312106630

52K8090

340.000,00

%3

2

HİDROMEK- KAZICI YÜKLEYİCİ

2012

120STBACAKFLMSSKTCD/HMK102STL35A61356

52-03-12-0007

320.000,00

%3

 

Paylaş