Orman Gülü Sarı Orman Gülü
« Geri Dön
HABERLER | HABER DETAYI
Anasayfa » Haberler » TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

KORGAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 TAŞINMAZ SATIŞ İLANI 

1- Mülkiyeti Korgan Belediyesine ait olan, İlçemiz, Tepe Mahalle, Yakup Tarlası Mevkiinde bulunan ve aşağıda nitelikleri, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarları belirtilen arsa niteliğindeki taşınmazın satışı için karar alınmıştır.

2-Satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü İle Korgan Belediye Başkanlığı Encümen toplantı salonunda 20.11.2020 Cuma günü saat 10.00’da Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.

3-Satışı yapılacak taşınmazlar;

 

 

 

SIRA

NO

 

MAHALLESİ

 

MEVKİİ

 

ADA/

PARSEL

 

CİLT/

SAHİFE

 

YÜZÖLÇÜMÜ

( M2 )

 

NİTELİĞİ

 

ARSA PAYI

 

MUHAMMEN

SATIŞ BEDELİ

 

GEÇİCİ TEMİNAT

BEDELİ

1

Tepe  

Yakup Tarlası

175/31

33/3253

2.208,43

Arsa

Tam

 

750.000.00 TL.

22.500.00TL.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ GAYRİMENKUL

 

 

4-İhale dökümanı (şartname ve ekleri) Korgan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılmak için şartnamenin 250.00 TL. (İkiyüz Elli Tük Lirası) bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınması gerekmektedir.

5-İhale komisyonu, İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

6-İhaleye katılmak isteyenlerden istenecek belgeler.

 

 1. Gerçek kişilerden:
 1. Nüfus Cüzdanı Sureti
 2. İkametgâh Belgesi
 3. Vekâleten katılıyorsa vekâletname ile vekâlet verenin ve verilenin imza sirküleri veya yetkili olduğuna dair belge
 4. Geçici teminatın ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler.) yatırıldığına dair makbuz.
 5. İhaleye katılanın veya vekilinin Korgan Belediyesine sorunlu borcu ve ilişiği olmadığına dair belge
 6. Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz
 7. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, ( Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından ihale saatinde komisyon önünde imzalanmak zorundadır.)

 

 

 

 

 1. Tüzel kişilerden :
 1.  Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge
 2.  Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri
 3.  Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi
 4.  Geçici teminatın ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler.) yatırıldığına dair makbuz.
 5.  Şirketin yada vekilinin Korgan Belediyesine sorunlu borcu ve ilişiği olmadığına dair belge
 6.  Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz
 1. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, ( Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından ihale saatinde komisyon önünde imzalanmak zorundadır.)

 

C) Ortak girişimci  ise :

            Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi.

            İstekliler, ihale saatine kadar yukarıda yazılı evrakları eksiksiz bir şekilde tamamlayıp İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

            İlan olunur.

Paylaş